Myslivost

Myslivost

Ulovená zvěř se prodává POUZE po celých kusech (vyvržená, nestažená, nerozporcovaná). Samo stahování a porcování zvěře není možné z veterinárních a hygienických důvodů. Zvěřina má také svoje logo ručící za svůj původ v našich lesích.
 
Přijímáme objednávky na poplatkový lov jelena evropského, daňka skvrnitého a srnce obecného.

Václav Fišr

Honitba Domažlice

Honitba o výměře 3 706 ha se rozkládá přibližně od města Domažlice až po státní hranici se SRN. Jedná se téměř jen o lesní honitbu v nadmořských výškách od 450 m n. m. až po 1042 m n. m. Lesní půda zabírá 3311 ha, zemědělská půda 358 ha, 29 ha vodní plochy a 8 ha plochy ostatní.

Tomu odpovídá i zastoupení druhů zvěře. V naší honitbě je normována zvěř jelení, daňčí (která je v naší oblasti trofejově nadprůměrná), zvěř srnčí, zvěř černá a zajíc polní. Z nenormovaných druhů se zde, bohužel, stále častěji objevuje jelen sika. Na rybnících a vodních plochách je to kachna divoká, polák chocholačka a jiné druhy vodních ptáků. Z ostatních druhů zvěře a zvířat stojí za zmínku vzrůstající počet bobra evropského, vydry říční, a norka amerického. Výskyt sluky lesní je trvalý. Stále se ještě zde vyskytuje jeřábek lesní a reintrodukcí podporovaný tetřev hlušec. Oblast při státní hranici dlouhodobě obývá rys ostrovid.

V honitbě je obhospodařováno 23 krmelců a slanisek, 3ha zvěřních políček, nově založený myslivecký sad a jiné výsadby ovocných a plodonosných dřevin.

K výkonu práva myslivosti využíváme při lovu, dohledávkách a dosledech, především, německé křepeláky, štýrské brakýře, jezevčíky a lajky. Pro lov s norníky bylo, průběžně, vybudováno 10 umělých nor.
Pro zvýšení úživnosti honitby a minimalizaci škod zvěří, při obnově lesa, je pečováno i o ostatní plochy a to sečením a mulčováním skládek na dříví a krajnic lesních cest atd.