Povinně zveřejňované informace

Domažlické městské lesy spol. s r.o.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název

Domažlické městské lesy spol. s r. o.

Důvod a způsob založení

Společnost ustanovena dle zákona č 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění za účelem podnikání, obhospodařování a rozvoj lesního a rybničního majetku města, pivovarnictví a sladovnictví, hostinské činnosti. Jediným společníkem je město Domažlice. Působnost valné hromady vykonává jediný společník. Společnost má jednoho jednatele, který jedná za společnost samostatně.

Organizační struktura

Kontaktní údaje

Kontaktní adresa: Tyršova 611, 344 01 Domažlice – Týnské Předměstí

Telefonní číslo: 379 722 389

Elektronická adresa podatelny: info@domazlicke-lesy.cz

Adresa internetové stránky: www.domazlicke-lesy.cz

ID datové schránky: vunzfrk

Číslo účtu: 280965797/0300

IČ: 26322994

DIČ: CZ26322994

Základní dokumenty

justice.cz

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně na shora uvedené adresy.  Způsoby podání podnětů, stížností jsou shodné se způsoby podání žádosti, stejně jako způsoby podání opravných prostředků. Povinný subjekt předkládá odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů.

Formuláře

Nejsou vydány.

Popisy, postupy a návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

https://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx.

Licence

Společnost nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zprávy

Domažlické městské lesy spol. s r. o. (dále jen DML) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. DML zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, uživatelů a dalších subjektů DML. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených DML zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají.

DML respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. DML zákonně zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. DML zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotyčná osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. DML pak osobně prokáže závažnost a oprávněnost zájmů DML, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na DML je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID datové schránka vunzfrk, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adrese info@domazlicke-lesy.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: Domažlické městské lesy spol. s. r. o., Tyršova 611, 344 01 Domažlice – Týnské Předměstí, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na téže adrese. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na DML obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na DML obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.