O nás

Současnost

O nás

Společnost Domažlické městské lesy, spol. s r.o. obhospodařuje lesy a rybníky ve vlastnictví města Domažlice. Výměra lesního majetku činí 3 771,11 ha. Venkovní provoz je organizačně členěn na 5 hájenských úseků, v jejichž čele stojí městští hajní. Hlavní činností společnosti je zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích. S čímž jsou spojeny činnosti, jako je výsadba nových porostů, výchova porostů prořezávkami a probírkami a následná těžba dříví.

Dříví si společnost prodává ve vlastní režii. V hospodaření v lesích se preferuje maloplošné podrostní formy hospodářského způsobu s maximálním využitím přirozené obnovy s preferencí buku, jedle, modřínu, a jasanu. Naším cílem je podpora stability lesních ekosystémů.

Další provozovanou činností je myslivost, kterou společnost provozuje ve své režijní honitbě, jejíž výměra je téměř shodná s celkovou výměrou lesní majetku. Domažlické městské lesy obhospodařují 20 rybníků o výměře 31,17 ha. K prodeji každoročně tyto rybníky vyprodukují 4 tuny tržní ryby, které společnost před Vánocemi sama prodává.

Naše společnost Domažlické městské lesy věnuje pozornost také estetice lesa, úpravě cest, přípravě informačních tabulí o různých zajímavostech v našich lesích a v neposlední řadě budování míst pro odpočinek. Společnost má také dobrou spolupráci s KČT.

Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek, ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu, tak aby se Domažlice staly skutečným „městem v lesích”.

Od roku 2020 se naše společnost stala provozovatelem Městského pivovaru Domažlice. Městský pivovar Domažlice je minipivovar, který se specializuje na tradiční výrobu spodně kvašených piv plzeňského typu. Jeho součástí je též pivnice.

Lesní majetek města Domažlic prodělal v minulosti mnoho změn. Město vlastnilo rozsáhlý majetek před obdobím Třicetileté války. Jako červená nit celou historií Domažlicka se táhnou hraniční spory z let 1550-1588, úpravy zemských hranic v roce 1706 a 1764, účast domažlických občanů ve stavovské vzpouře, vytrvalé a houževnaté snahy o zachování a znovunabytí ztracených lesů. Velikost současného majetku je shodná s majetkem v letech 1777, 1926, 1949.
V letech 1779 muselo město na základě „ dvorního nařízení” postoupit nájemci skelné hutě A. Fuchsovi 1193 ha lesa a v roce 1859 prodat za 19 tis. zlatých městům Furth, Waldmünchen a baronu Voithenbergovi část Falckého hájenství. Při vzniku republiky v roce 1918 zbylo městu pouhých 2130 ha lesa. Koupí v roce 1922 získává město zpět lesy fichtenbašské a v roce 1929 část Falckého hájenství od bavorské akciové společnosti Waldhof.

Domažlice měly štěstí, že jejich lesní majetek spravovali vždy věhlasní lesní hospodáři a odborníci jako: Václav Jan Fořt (1770), ing. Jakub Smidt (1805), A Havlíček (1868), Julius Viehl (1873), Josef Vrbata (1880), lesmistr Komárek (1911), lesní radové Jiří Vrbata, R. Bauer, B. Teichman, ing. J. Palacký. Zajímavostí je osoba Josefa Vrbaty, který již v roce 1870 propaguje přirozené zmlazování okrajovou clonou sečí, které dal následně lesmistr Komárek určitou formu. Na základě stejné metody se v roce 1915 stal profesor Wágner světové uznávanou kapacitou. Naší snahou je do budoucna navázat na tyto bohaté lesnické tradice.

Něco málo z

historie